Jumat, 14 Juni 2013

Cacatan Tembang Macapat...

Watake tembang macapat:

1. Mijil                    : tresna marang pepadha, prihatin
2. Kinanthi              : seneng, tresna
3. Sinom                 : ethes
4. Asmaradana        : susah, seneng
5. Dhandhanggula    : luwes
6. Gambuh              : sumanak, sumadulur
7. Maskumambang   : nelangsa
8. Durma                : nesu, mangkel
9. Pangkur              : kereng, nepsu 
10. Megatruh          : susah, prihatin, getun
11. Pocung             : gregetan, kendho

1)      Jinise Tembang Macapat

Jenise tembang ing bebrayan Jawa ana 4, yoiku:
a.            Tembang Gedhe utawi tembang Kawi. 
b.            Tembang Tengahan utawi tembang Dhagelan.
c.            Tembang Cilik utawa tembang Macapat, lan
d.            Tembang Dolanan

2)      Paugerane Tembang Macapat

No.
Tembang Macapat
Guru Sastra
Guru Wilangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Mijil
6
10i
6o
10e
10i
6i
6a
2
Maskumambang
4
12i
6a
8i
8a


3
Kinanthi
6
8u
8i
8a
8i
8a
8i
4
Sinom
9
8a
8i
8a
8i
7i
8u
7a
8i
12a

5
Asmarandana
7
8i
8a
8e
8a
7a
8u
8a6
Durma
7
12a
7i
6a
7a
8i
5a
7i7
Dhandhanggula
10
10i
10a
8e
7u
9i
7a
6u
8a
12i
7a
8
Gambuh
5
7u
10u
12i
8u
8o

9
Pangkur
7
8a
11i
8u
7a
12u
8a
8i10
Megatruh
5
12u
8i
8u
8i
8o

11
Pucung
4
12u
6a
8i
12a